Cancel
Responsive Button
Bullet 聯絡資料
堂主任: 麥惠賢牧師
福音幹事: 許麥佩好姊妹
辦公室地址: 九龍翠竹花園商場4樓402號舖
聚會地址: 九龍竹園南邨浸信會天虹小學
電 話: +852 2327 2322
傳 真: +852 2327 3231
教會電郵: cybc@cybc.org.hk
教會網頁: http://www.cybc.org.hk

1, 2B, 7M, 11C, 11K, 103, 211


3C, 40P, 258D, 259D, 269C, 38, 42C, 62X, 70X, 74A,
75X, 796B, 80, 80P, 84M, 85C, 889, 89, 89B


72, 73